Українські реферати » Правознавство » Реферат Повітряний кодекс України (04.05.93)Розділ IX


Флеш игры онлайн

Розділ IV

ПОВІТРЯНІ СУДНА

Стаття 15. Класифікація повітряних суден

Повітряні судна поділяються на державні, цивільні і

експериментальні.

Повітряне судно - це літальний апарат, що тримається в

атмосфері за рахунок його взаємодії з повітрям, відмінної від

взаємодії з повітрям, відбитим від земної поверхні, і здатний

маневрувати в тривимірному просторі.

Повітряне судно є державним, якщо воно використовується на

військовій, митній, прикордонній та міліцейській службах і

зареєстровано у реєстрі державних повітряних суден.

Повітряне судно є цивільним, якщо воно зареєстровано у

державному реєстрі цивільних повітряних суден.

Повітряне судно є експериментальним, якщо воно призначене для

проведення випробувань, дослідно-конструкторських і

науково-дослідних робіт. Експериментальне повітряне судно до

реєстрів не заноситься.

Стаття 16. Сертифікація типу цивільного повітряного судна

Цивільне повітряне судно нової конструкції (нового типу)

повинно бути сертифіковано на відповідність його діючим в Україні

нормам льотної придатності і мати сертифікат типу.

Сертифікат типу видає державний орган з питань сертифікації

та реєстрації.

Власником сертифіката типу є розробник повітряного судна.

У разі зміни затвердженої конструкції типу (типової

конструкції) повітряного судна або зміни його

експлуатаційно-технічної документації, які впливають на льотну

придатність, цей тип повітряного судна повинен пройти додаткову

сертифікацію і одержати доповнення до сертифіката типу.

Сертифікація цивільних повітряних суден, а також контроль за

їх відповідністю нормам льотної придатності здійснюється за

правилами сертифікації цивільних повітряних суден України.

Сертифікат типу може бути анульовано або його дію може бути

тимчасово припинено державним органом, що його видав, у разі

виявлення недоліків, які загрожують безпеці польотів.

Стаття 17. Сертифікація екземпляра цивільного

повітряного судна

Кожний виготовлений в Україні екземпляр цивільного

повітряного судна повинен бути сертифікований на відповідність

його конструкції, характеристик та експлуатаційно-технічної

документації вимогам, передбаченим правилами сертифікації

цивільних повітряних суден України.

Після реєстрації повітряного судна в державному реєстрі

цивільних повітряних суден України власник такого судна повинен

отримати в державному органі з питань сертифікації і реєстрації

відповідне посвідчення (сертифікат) про придатність його до

виконання польотів як бортовий документ.

Державний орган з питань сертифікації та реєстрації може

делегувати право на видачу та продовження строку дії посвідчення

про придатність екземпляра повітряного судна до польотів іншим

державним та відомчим органам у порядку, передбаченому правилами

сертифікації.

Стаття 18. Сертифікація цивільних повітряних суден,

що імпортуються в Україну

Цивільне повітряне судно, що імпортується в Україну, може

бути допущено до експлуатації, якщо буде встановлено, що воно

відповідає національним вимогам держави-виготовлювача та

додатковим технічним умовам України в частині льотної придатності

і тим самим забезпечує відповідність типу повітряного судна, що

імпортується в Україну, діючим в Україні нормам льотної

придатності.

Порядок розробки, схвалення і перевірки виконання додаткових

технічних умов для сертифікації повітряного судна, що імпортується

в Україну, порядок видачі сертифіката типу і посвідчення про

придатність до польотів на повітряне судно, що імпортується в

Україну, встановлюється правилами сертифікації цивільних

повітряних суден України.

Стаття 19. Сертифікація планерів, дельтапланів, надлегких

літальних апаратів, інших повітряних суден

спортивного призначення, повітряних суден

аматорської конструкції, аеростатичних апаратів

та допоміжних пристроїв, що впливають на

безпеку польотів

Сертифікація планерів, дельтапланів, надлегких літальних

апаратів, інших повітряних суден спортивного призначення,

повітряних суден аматорської конструкції, аеростатичних апаратів

та допоміжних пристроїв, що впливають на безпеку польотів,

здійснюється органом чи установою, яким це право делеговано

державним органом з питань сертифікації і реєстрації, за участю

розробника зазначених повітряних суден і відповідних федерацій та

асоціацій.

Видача посвідчень (сертифікатів) з метою засвідчення льотної

придатності, а також контроль за підтриманням льотної придатності

в процесі експлуатації здійснюються у порядку, передбаченому

правилами сертифікації зазначених у цій статті повітряних суден,

що вводяться в дію державним органом з питань сертифікації і

реєстрації повітряних суден.

Стаття 20. Сертифікація цивільних повітряних суден,

що експортуються з України

Порядок проведення випробувань і сертифікації цивільного

повітряного судна, що експортується з України, а також видачі

експортного посвідчення про придатність до польотів та інших

сертифікаційних документів встановлюється правилами сертифікації

цивільних повітряних суден України.

Стаття 21. Визнання посвідчення (сертифіката) льотної

придатності до польотів іноземного повітряного

судна

Посвідчення (сертифікат) про придатність до польотів

іноземного повітряного судна визнається в Україні дійсним за

умови, коли вимоги, відповідно до яких такий сертифікат видано або

відповідно до яких йому надано юридичну силу державою його

реєстрації, відповідають встановленим Україною вимогам.

Стаття 22. Забезпечення льотної придатності повітряних

суден військової авіації

Повітряне судно військової авіації повинно бути перевірено на

відповідність його вимогам безпеки польотів.

Рівень льотної придатності повітряного судна військової

авіації повинен бути не нижчим за рівень льотної придатності,

встановлений державою для цього класу повітряних суден.

Стаття 23. Авторський нагляд за дотриманням і збереженням

льотної придатності при виробництві, експлуатації

та ремонті повітряного судна

Серійне виробництво, експлуатація та ремонт повітряних суден

виконуються під авторським наглядом розробника повітряного судна з

метою дотримання і збереження льотної придатності.

Стаття 24. Передача прав розробника авіаційної

техніки іншій юридичній особі

Права розробника авіаційної техніки разом з сертифікатом типу

чи рівнозначним документом, а також обов'язки з авторського

нагляду за дотриманням і збереженням льотної придатності при

виробництві, ремонті та експлуатації авіаційної техніки можуть

бути передані іншій юридичній особі тільки за погодженням з

розробником та після затвердження державним органом з питань

сертифікації і реєстрації. При цьому державний орган з питань

сертифікації і реєстрації повинен переконатися, що всю необхідну

інформацію, включаючи дані про проект типу, передано

правонаступнику і він може належним чином використати ці дані для

дотримання і збереження льотної придатності авіаційної техніки.

Стаття 25. Реєстрація повітряних суден

Цивільні повітряні судна підлягають обов'язковій реєстрації і

можуть бути зареєстровані тільки в одній державі.

Цивільному повітряному судну, занесеному до державного

реєстру повітряних суден України, видається реєстраційне

посвідчення, що є фактом визнання його національної належності.

З моменту занесення повітряного судна до державного реєстру

повітряних суден України всі записи, зроблені раніше стосовно

цього повітряного судна у реєстрах повітряних суден інших держав,

не визнаються Україною.

Таким же чином не визнається Україною занесення повітряного

судна України до реєстру повітряних суден іншої держави, якщо це

повітряне судно не виключено з державного реєстру повітряних суден

України.

Цивільні повітряні судна підлягають перереєстрації у

державному реєстрі цивільних повітряних суден України у разі зміни

власника повітряного судна, а також в інших випадках, передбачених

правилами реєстрації цивільних повітряних суден України.

Правила реєстрації цивільних повітряних суден України

розробляються та вводяться в дію державним органом з питань

сертифікації та реєстрації.

Реєстрацію планерів, дельтапланів, надлегких літальних

апаратів, інших повітряних суден спортивного призначення,

повітряних суден аматорської конструкції, аеростатичних апаратів,

а також видачу посвідчень про їх реєстрацію здійснює державний

орган чи установа, яким це право делеговано державним органом з

питань сертифікації і реєстрації.

Державні повітряні судна підлягають реєстрації у реєстрі

державних повітряних суден України. Правила реєстрації державних

повітряних суден України встановлює Міністерство оборони України.

Стаття 26. Виключення повітряного судна з реєстру

Повітряне судно виключається з відповідного державного

реєстру повітряних суден у разі:

зняття повітряного судна з експлуатації;

передачі повітряного судна належним чином іншій державі,

іноземній юридичній чи фізичній особі.

При виключенні повітряного судна з відповідного державного

реєстру повітряних суден України реєстраційне посвідчення втрачає

силу.

Стаття 27. Допуск повітряних суден до експлуатації

Цивільне повітряне судно, яке має сертифікат типу,

допускається до експлуатації, якщо воно зареєстровано у державному

реєстрі цивільних повітряних суден України і має посвідчення про

придатність до польотів, видане державним органом з питань

сертифікації і реєстрації повітряних суден України або іншої

держави, якщо вимоги, на підставі яких було видано це посвідчення,

відповідають вимогам, встановленим в Україні.

Цивільне повітряне судно, яке не має сертифіката типу, але

було в експлуатації до введення в дію Повітряного кодексу України,

заноситься до державного реєстру України і допускається до

експлуатації на підставі діючого посвідчення про придатність до

польотів або посвідчення, виданого державним органом України з

питань сертифікації і реєстрації.

Державне транспортне повітряне судно, що було розроблене

згідно з технічними вимогами Міністерства оборони України до

введення в дію Повітряного кодексу України, може бути допущено до

експлуатації в цивільній авіації України для перевезення вантажів

і виконання авіаційних робіт і занесено до державного реєстру

цивільних повітряних суден України, якщо воно:

відповідає технічним вимогам безпеки польотів

Військово-Повітряних Сил, які діяли на час їх розробки;

має висновки розробника та експертів, призначених державним

органом з питань сертифікації і реєстрації, про можливість

безпечної експлуатації у цивільній авіації;

має посвідчення про придатність до польотів, видане державним

органом з питань сертифікації і реєстрації.

Державне транспортне повітряне судно, тип якого було допущено

до експлуатації в цивільній авіації до введення в дію Повітряного

кодексу України, заноситься до державного реєстру цивільних

повітряних суден України і може бути допущено до експлуатації на

підставі діючого посвідчення про придатність до польотів або

посвідчення, виданого державним органом з питань сертифікації і

реєстрації.

Експериментальне повітряне судно може бути допущено до

експлуатації для задоволення потреб народного господарства України

за наявності:

висновків розробника судна і експертів, призначених державним

органом з питань сертифікації і реєстрації, про можливість

безпечної експлуатації його при виконанні польотів;

рішення Уряду України про використання експериментального

судна у цивільній авіації України;

посвідчення про придатність до польотів, виданого державним

органом з питань сертифікації і реєстрації.

Підтримання кожного повітряного судна в процесі експлуатації

у стані, що відповідає вимогам норм льотної придатності або іншим,

що поширюються на це повітряне судно, вимогам безпеки польотів,

покладається на експлуатанта повітряного судна.

Державний орган з питань сертифікації і реєстрації може

заборонити експлуатацію повітряного судна у випадках:

відсутності посвідчення (сертифіката) про придатність до

польотів;

прострочення посвідчення (сертифіката) про придатність до

польотів;

експлуатації повітряного судна за межами обмежень,

встановлених порадником з льотної експлуатації повітряного судна.

Стаття 28. Позначення, що наносяться на цивільні

повітряні судна

На зовнішню поверхню цивільних повітряних суден повинні бути

нанесені державний і реєстраційний розпізнавальні знаки.

Допускається також нанесення на повітряне судно додаткових

знаків (символів, написів, емблем та ін.) за погодженням з

державним органом з питань сертифікації і реєстрації.

Правила нанесення знаків на повітряне судно встановлюються

державним органом з питань сертифікації і реєстрації.

Польоти повітряного судна, яке не має державного і

реєстраційного знаків, забороняються, крім польотів

експериментальних і випробувальних повітряних суден, що

виконуються згідно з правилами проведення випробувальних польотів.

Стаття 29. Позивний номер і позивний радіосигнал цивільного

повітряного судна

Цивільному повітряному судну України, обладнаному засобами

радіозв'язку, надається позивний номер і позивний радіосигнал.

Цивільним повітряним суднам, зазначеним у статті 20, що

обладнані засобами радіозв'язку, надається позивний номер.

Стаття 30. Бортова документація повітряного судна

На цивільному повітряному судні при виконанні польотів

повинні бути:

1) реєстраційне посвідчення;

2) посвідчення (сертифікат) про придатність до польотів;

3) свідоцтва про страхування:

членів екіпажу і авіаційного персоналу, який перебуває на

борту;

повітряного судна;

відповідальності щодо відшкодування збитків, в тому числі

перед третіми особами;

4) бортовий журнал повітряного судна;

5) порадник з льотної експлуатації повітряного судна;

6) дозвіл на бортові радіостанції;

7) посвідчення (сертифікати) на всіх членів екіпажу;

8) при виконанні міжнародних польотів - інші документи,

передбачені міжнародними правилами.

Стаття 31. Передача повітряного судна в оренду іноземному

експлуатанту

Порядок і правила здачі повітряного судна в оренду

іноземному експлуатанту регулюються внутрішнім законодавством

України, якщо інше не передбачено міжнародними угодами та

договорами, учасниками яких є Україна.