Українські реферати » Правознавство » Реферат Правове регулювання банківської діяльності в Європейському Союзі


Флеш игры онлайн

Правове регулювання організації міжнародних перевезень в Україні та інших державах

Правове регулювання міжнародних перевезень в Україні здійснюється під керівництвом Міністерства транспорту України (далі - Мінтранс) в особі Державного департаменту авіаційного транспорту України, Державного департаменту морського і річкового транспорту України, Державної адмі-ністрації залізничного транспорту України, Державного департаменту автомобільного транспорту України. Мінтранс, зокрема, сприяє розвиткові зовнішньоекономічних зв'язків, за дорученням Уряду представляє інтереси транспортно-дорож-нього комплексу в міжнародних організаціях, укладає в уста-новленому порядку міжнародні договори про розвиток міжна-родного сполучення транспортно-дорожнього комплексу, по-годжує з відповідними органами інших держав квоти міжна-родних перевезень пасажирів і вантажів; забезпечує здійснен-ня у випадках, передбачених законодавством України, ліцен-зування окремих видів підприємницької діяльності (п. п. 13, 14 п. 2 "Положення про Міністерство транспорту України", затвердженого Указом Президента України від 27 грудня 1995 p.).

Міжнародними договорами та національним законодав-ством багатьох держав передбачено, що для здійснення міжна-родних перевезень перевізник повинен отримати від уповно-важеного органу спеціальний дозвіл (ліцензію). Таку вимогу містить, зокрема, Закон України "Про підприємництво", ст. 4 якого вказує, що міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним та автомобіль-ним видами транспорту здійснюються за наявності ліцензії, виданої уповноваженим органом.

Це також Закон України "Про транспорт", постанова Кабі-нету Міністрів України "Про порядок ліцензування підприєм-ницької діяльності" від 3 липня 1998 p., Порядок обслуговування громадян залізничним транспортом, затверджений по-становою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1997 p., Указ Президента України "Про запровадження ліцензування діяльності господарюючих суб'єктів у сфері природних моно-полій" від 17 листопада 1998 p.1 Відповідно до зазначеного Указу з 1 січня 1999 p. ліцензуванню підлягають: надання послуг з користування залізничними коліями та визначеними згідно з переліком Кабінету Міністрів України іншими об'єк-тами інфраструктури залізничного транспорту загального ко-ристування; міжнародні (у межах країн СНД) перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом; надання за переліком, який визначає Кабінет Міністрів України, спеціалі-зованих послуг транспортних терміналів, портів, аеропортів.

Питання ліцензування перевезень регулюють Інструкція про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності лі-цензій на здійснення внутрішніх й міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, Умови і правила ліцензійної діяльності по здійсненню внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом та контроль за їх дотриманням, затверджені на-казом Мінтрансу України 19 липня 1993 р. за № 178 (зареєст-рований Міністерством юстиції України 22 липня 1993 р. за №94).

З метою отримання ліцензії на здійснення транспортно-екс-педиційних перевезень зовнішньоторговельних та транзитних вантажів заявник може звернутися до асоціації "Укрзовніштранс" і подати документи, визначені Інструкцією про порядок видачі спеціальних дозволів (ліцензій) на надання транспорт-но-експедиційних послуг, умови здійснення та контроль за їх дотриманням при перевезеннях зовнішньоторговельних і транзитних вантажів, що затверджена наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків України від 17 лютого 1994 p. (зареєстрована у Міністерстві юстиції 28 лютого 1994 р. за № 36-245). Для отримання ліцензії юридичною особою, їй не-обхідно подати до компетентних органів заяву з переліком видів транспортно-експедиційних послуг, що будуть надавати-ся; реєстраційну картку за встановленою у Інструкції формою;

копії статуту та засновницької угоди (якщо засновників або уповноважених органів двоє і більше); свідоцтво про держав-ну реєстрацію. Засновницькі документи повинні бути нотарі-ально засвідчені. У разі, якщо заявник подає оригінали документів до асоціації "Укрзовніштранс", він може засвідчити їх ксерокопії печаткою Асоціації. Підприємці-громадяни пода-ють заяву, реєстраційну картку, статут, державне свідоцтво про реєстрацію як суб'єкта підприємницької діяльності. Рі-вень освіти й кваліфікації підтверджується копією диплома та витягом з трудової книжки.

Можливість надання послуг, здійснення яких підлягає лі-цензуванню, підтверджується також угодами з організаціями, які отримали ліцензію Національного банку України на роз-рахунки у валюті між резидентами, фрахт суден, страхування вантажів, здійснення митної очистки, брокерську діяльність. У разі здійснення перевезень залізницею обов'язковою є наяв-ність угоди між експедитором і Українською залізницею.

Питання ліцензування міжнародних перевезень регламен-тує також Інструкція про умови і правила провадження під-приємницької діяльності (ліцензійні умови) з внутрішніх і міжнародних перевезень пасажирів і вантажів залізничним транспортом та контроль за їх дотриманням, затверджена наказом Ліцензійної палати України, Міністерством транспор-ту України від 11 травня 1999 р. за № 45/249 (зареєстрована у Міністерстві юстиції України 25 травня 1999 р. за № 329/3622).

У правовому регулюванні міжнародних перевезень беруть участь також Авіаційне страхове бюро, Морське страхове бю-ро, Комісія з питань морської політики при Президентові Ук-раїни, Державна митна служба України.

У законодавстві України, а також інших держав встановле-но порядок видачі спеціальних дозволів на ввезення, транзит через їх територію певних видів вантажів; встановлено тарифи за проїзд, дорожні оплати тощо. Таким є, наприклад. Розпоря-дження Міністра транспорту і морського господарства Респуб-ліки Польща стосовно визначення величин дорожніх оплат, що стягуються з іноземних господарських суб'єктів від 2 бе-резня 1995 p.1. Відповідно до цього Розпорядження іноземні господарські суб'єкти, які виконують дорожні перевезення на території Республіки Польща, повинні сплачувати дорожню оплату за проїзд транспортних засобів, зареєстрованих за кор-доном. Плата стягується за кожне одноразове перебування на території вказаної держави й у випадку, коли автотранспорт-ним засобом, виміри якого з вантажем або без вантажу, або навантаження на вісь, або сам вантаж перевищують норми, визначені у правилах дорожнього руху. Звільняються від стягнення оплат іноземні господарські суб'єкти тих дер-жав, на території яких не збирають такі ж оплати із польських суб'єктів господарювання.